Φιλόσοφοι

Οι φιλόσοφοι που απασχόλησαν κατά καιρούς τον Γιάννη Τζαβάρα

είναι (με χρονική σειρά) οι εξής:

 

1) Ηράκλειτος ο Εφέσιος (545-480 π.Χ.)

Γιάννη Τζαβάρα: «Φιλοσοφία της παιδείας στον Ηράκλειτο» (2001)

           

2) Παρμενίδης ο Ελεάτης (540-;  π.Χ.)

Γιάννη Τζαβάρα: Το ποίημα του Παρμενίδη (1980)

Γιάννη Τζαβάρα: «Σχόλια στο προοίμιο του Παρμενίδη» (1980)

Γιάννη Τζαβάρα: «Παιδαγωγικές και γνωσιολογικές υποτυπώσεις του Παρμενίδη» (2001)

 

3) Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (490-430 π.Χ.)

Γιάννη Τζαβάρα: Η ποίηση του Εμπεδοκλή (1988. 2η έκδοση συμπληρωμένη, 2017)

Γιάννη Τζαβάρα: «Πυθαγόρειες επιδράσεις στη φιλοσοφία του Εμπεδοκλή» (1991)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ένα καινούριο απόσπασμα από την ποίηση του Εμπεδοκλή» (2001)

Γιάννη Τζαβάρα: "Ο σφαιρικός θεός του Εμπεδοκλή" (2015)

 

4) Πλάτων (427-347 π.Χ.)

John Tzavaras: "Craft and Craftsman according to Plato” (1996)

Γιάννη Τζαβάρα: "Αληθινά και ψευδή παραμύθια κατά τον Πλάτωνα" (2001)

 

5) Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ένα κείμενο του Αριστοτέλη για την αλήθεια. Των Μετά τα Φυσικά Θ 10» (1979)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η απεραντοσύνη του χρόνου. Έρευνα στον Αριστοτέλη» (1984)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο χρόνος της καθημερινότητας στον Αριστοτέλη και στον Heidegger» (1989-91)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η ύπαρξη του χρόνου κατά τον Αριστοτέλη, τον Καντ και τον Χάιντεγγερ» (2010)

 

6) Πλωτίνος (205-270 π.Χ.)

    Μετάφραση: Εννεάδων βιβλία 30-33 (1995)

 

7) Θωμάς Ακινάτης (1225-1274)

    Μετάφραση: Περί του όντος και της ουσίας (1998)

 

8) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Γιάννη Τζαβάρα: «Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον Αιμίλιο του Ρουσσώ» (1999)

 

9) Immanuel Kant (1724-1804)

Μετάφραση: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική (1983)

Μετάφραση: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών (1984)

Γιάννη Τζαβάρα: Ο Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ (1989. 2η έκδοση ηλεκτρονική, 2018)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η ύπαρξη του χρόνου κατά τον Αριστοτέλη, τον Καντ και τον Χάιντεγγερ» (2010)

 

10) Friedrich Hoelderlin (1770-1843)

Γιάννη Τζαβάρα: Στοχασμός και ποίηση. Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν (2017)

Friedrich Hoelderlin: Δύο ποιήματα για τον Εμπεδοκλή (2021)

 

11) Georg Hegel (1770-1831)

Μετάφραση: Η επιστήμη της Λογικής (1991)

Μετάφραση: Η φιλοσοφία του πνεύματος (1993)

 

12) Sören Kierkegaard (1813-1855)

    Μετάφραση: Η έννοια της αγωνίας (1971)

    Johann Tzavaras: Bewegung bei Kierkegaard (1978)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η σχέση της αμφιβολίας προς το σκέπτεσθαι και την πίστη στον Κίρκεγκωρ» (1978-79)

Γιάννη Τζαβάρα: Η καθολική διάδοση της απελπισίας. (Σπουδή στον Kierkegaard) (1997)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η ιατρο-θεολογική φιλοσοφία του ύστερου Kierkegaard και οι ιστορικές καταβολές της» (1997)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η αγωνία ως μέσο ηθικο-θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης κατά τον Κίρκεγκωρ» (2004)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο συγκαιρινός και ο κατοπινός μαθητής κατά τον Κίρκεγκωρ» (2008)

Γιάννη Τζαβάρα: Υπαρξιακό και νοητικό γίγνεσθαι κατά τον Kierkegaard (2013)

Γιάννη Τζαβάρα: "Η τελεολογική αναστολή της ηθικότητας κατά τον Kierkegaard. Μια υπεράσπιση" (2013)

Γιάννη Τζαβάρα:  "Μεταφράζοντας την Έννοια της αγωνίας του Κίρκεγκωρ" (2014)

Γιάννη Τζαβάρα: "Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Σαίρεν Κίρκεγκωρ" (2014)

Γιάννη Τζαβάρα: "Σαίρεν Κίρκεγκωρ, ένας αδιανόητος διανοητής" (2018)

                                                           

13) Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο Ζαρατούστρα του Νίτσε ως κήρυκας του ολέθρου» (1985-86)

Γιάννη Τζαβάρα: «Φιλοσοφική προσέγγιση στο Διονυσιακό και Απολλώνιο πνεύμα» (1993)

Γιάννη Τζαβάρα: «Το διονυσιακό στοιχείο κατά τον πρώιμο Νίτσε» (1994)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η νιτσεϊκή απόρριψη της αλήθειας» (2002)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η νιτσεϊκή απόρριψη της ηθικής» (2004)

Γιάννη Τζαβάρα: Η απαξίωση των αξιών: Νίτσε και Χάιντεγγερ (2005)

Γιάννη Τζαβάρα:  Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον 'Ζαρατούστρα'  (2011)

Γιάννη Τζαβάρα: "Κράτος και εκπαίδευση κατά τον πρώιμο Νίτσε". Φιλοσοφία και Παιδεία 66-67 (2014), 4-7

 

14) Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Γιάννη Τζαβάρα: "Εμπειρία θανάτου κατά τον Ρίλκε" (2017)

Γιάννη Τζαβάρα: "Ο δικός μου θάνατος κατά τον Ρίλκε". Διά-ΛΟΓΟΣ 8 (2018), 186-201

Γιάννη Τζαβάρα: Όμηρος και Ρίλκε περί θανάτου. Ερμηνευτικά δοκίμια (2019)

Ράινερ Μαρία Ρίλκε: Επίλεκτα ποιήματα. Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα (2020)

 

15) Martin Heidegger (1889-1976)

Γιάννη Τζαβάρα: «Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Martin Heidegger» (1974)

Μετάφραση: Είναι και χρόνος. Τόμος Α΄ (1978)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η ριζική αναγκαιότητα κατά τον Χάιντεγγερ. Μια προσπάθεια για πρόσβαση στο Είναι και Χρόνος» (1978)

Μετάφραση: Φαινομενολογία και Θεολογία (1979)

Μετάφραση: «Πραγματεία περί θανάτου» (1981)

Μετάφραση: Είναι και Χρόνος. Τόμος Β΄ (1985)

Μετάφραση: Η προέλευση του έργου τέχνης (1986)

Γιάννη Τζαβάρα: «Διαλεκτική κίνηση στη φιλοσοφία της τέχνης του Χάιντεγγερ» (1988)

Johann Tzavaras: “Heideggers Unterscheidung zwischen Zuhandenheit und Vorhandenheit” (1989)

Γιάννη Τζαβάρα: Ο Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ (1989. 2η έκδοση ηλεκτρονική, 2018)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η θεμελιώδης Οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ» (1989)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο χρόνος της καθημερινότητας στον Αριστοτέλη και στον Heidegger» (1989-91)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο εξωπραγματικός χαρακτήρας του καλλιτεχνήματος κατά τον Martin Heidegger» (1994)

Γιάννη Τζαβάρα: «Χάιντεγγερ και Αναξίμανδρος» (1999)

Γιάννη Τζαβάρα: Η απαξίωση των αξιών: Νίτσε και Χάιντεγγερ (2005)

Johann Tzavaras: “Heideggers Hauptwerk in Neugriechisch” (2005)

Μετάφραση: Η τέχνη και ο χώρος (2006)

Γιάννη Τζαβάρα: Θεολογία και Φιλοσοφία κατά τον πρώιμο Χάιντεγγερ (2007)

Γιάννη Τζαβάρα: «Η ύπαρξη του χρόνου κατά τον Αριστοτέλη, τον Καντ και τον Χάιντεγγερ» (2010)

Γιάννη Τζαβάρα:  "Η ανθρώπινη μοίρα κατά τον Heidegger". Φιλοσοφείν 5 (2012), 188-210.

Γιάννη Τζαβάρα: Οι 'Εισφορές στη Φιλοσοφία' του Heidegger. Μια προσπάθεια προσέγγισης. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012", 117 σ. Κυκλοφόρησε επίσης σε δεύτερη έκδοση από τον εκδοτικό οίκο "Bookstars - Γιωγγαράς", Αθήνα 2013, 176 σ.

Μετάφραση: "Μερικές υποδείξεις πάνω σε κεφαλαιώδη ζητήματα του θεολογικού διαλόγου περί 'Το πρόβλημα ενός μη-αντικειμενοποιητικού σκέπτεσθαι και ομιλείν μέσα στη σημερινή θεολογία' ". Με σχόλια του μεταφραστή. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012", 9 σ.

Γιάννη Τζαβάρα: "Επαναπατρισμός κατά τον Hölderlin και τον Heidegger"Substantia Philosophica 1 (2015), 74-111. 

Γιάννη Τζαβάρα: "Το ηρακλείτειο εν πάντα κατά τον Heidegger" (2018).

Γιάννη Τζαβάρα: "Η ουσία της σύγχρονης τέχνης κατά τον Heidegger". Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 108 (2019), 210-225.

 

16) Paul Feyerabend (1924-1994)

Μετάφραση: Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους (1986)

 

17) Μανώλης Μαρκάκης (1942-2001)

Γιάννη Τζαβάρα: «Ο Μανώλης Μαρκάκης ως φιλόσοφος» (2003)